1. INFORMACJE OGÓLNE:

Administratorem przekazanych przez Państwa danych osobowych jest: TechnAlux Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Szybowej 14C, 41-808 Zabrze.
Dane kontaktowe administratora: e-mail: sklep@roletomat.pl, telefon: 784 446 138, korespondencja: ul. Szybowa 14C, 41-808 Zabrze

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu wykonania umowy sprzedaży. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 pkt b) ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. [RODO] (Dz.U. UE L 2016. 119. 1).

Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych w każdym czasie, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, uzyskania kopii danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przetwarzanie danych osobowych następuje w celu zawierania i wykonywania umów sprzedaży, umów o świadczenie usług, przyjmowania i rozpatrywania reklamacji. Zgodnie z art.6 ust.1 lit.b RODO przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu wskazanym powyżej, dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom i kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych osobowych mogą być sądy, urzędy oraz podmioty przy pomocy których Sprzedający wykonuje umowy, a to podwykonawcy, firmy transportowe, banki.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy i rozpatrzenia (ewentualnie także rozstrzygnięcia przez sąd) roszczeń Kupującego oraz przez czas wymagany przez przepisy prawa o rachunkowości i podatkowego.

2. DEFINICJE:

Polityka prywatności- niniejszy dokument dostępny pod adresem https://roletomat.pl/ zawierający informacje wskazujące Użytkownikowi Serwisu zakres i sposób gromadzenia danych w związku z działalnością Serwisu, sposób przechowywania, zabezpieczania i wykorzystania danych, możliwości i zakres wykorzystywania przez Użytkownika danych, informacji i materiałów prezentowanych w Serwisie, .
TechnAluX – TechnAlux sp. z o.o., właściciel serwisu i jego Administrator,
Serwis -serwis internetowy Roletomat znajdujący się pod domeną https://roletomat.pl wraz z zestawem wszystkich usług oferowanych przez Serwis w domenie oraz subdomenach.
Użytkownik- osoba korzystająca z Serwisu Roletomat

3. WSTĘP:

3.1  Wszelkie prawa do całej zawartości Serwisu firmy TechnAlux są zastrzeżone.
3.2  TechnAlux  dba o zapewnienie należytej ochrony gromadzonych danych.
3.3  TechnAlux na bieżąco aktualizuje informacje zawarte w Serwisie, jednak nie ponosi żadnej odpowiedzialności za aktualność oraz kompletność informacji przedstawionych na stronach Serwisu.
3.4  TechnAlux zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w części lub całości Serwisu.
3.5  TechnAlux nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu wyrządzonych szkód będących rezultatem korzystania z Serwisu TechnAlux.  

4. PRAWA AUTORSKIE:

4.1 Wszelkie prawa do Serwisu, w tym do elementów graficznych i tekstowych,
są zastrzeżone i stanowią własność TechnAlux  lub innych osób fizycznych bądź prawnych, o ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej.
4.2  Korzystanie z zawartości Serwisu nie oznacza nabycia przez Użytkowników jakichkolwiek praw do utworów czy baz danych w nim zawartych. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z tych utworów czy baz danych jedynie w zakresie dozwolonego użytku określonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1191 z póź. zm) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( tj. Dz. U. z 2018r. poz. 419 z póź. zm).
4.3  Zabronione jest dokonywanie kopiowania, modyfikowania, transmitowania jakiejkolwiek części Serwisu bez zgody TechnAlux wyrażonej na piśmie, poza przypadkami wyraźnie dopuszczalnymi określonymi obowiązującymi przepisami prawnymi.
4.4  Wszelkie nazwy towarów, nazwy handlowe oraz inne oznaczenia indywidualizujące prezentowane na stronach Serwisu, stanowiące chronione znaki towarowe lub uznawane za takie przez TechnAlux, podlegają ochronie prawnej na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej (tj. Dz. U. 2017 poz. 776 z póź. zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 419 z póź. zm).

5. OCHRONA PRYWATNOŚCI:

W celu ochrony i poszanowania prywatności Użytkowników Serwisu, wszelkie dane osobowe zamieszczone w Serwisie lub przetwarzane w związku z prowadzeniem Serwisu, w tym dane Użytkowników Serwisu, są chronione zgodnie z przepisami Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia27 kwietnia2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. L 119 z 4 maja 2016) (zwane dalej RODO)

6. GROMADZENIE DANYCH:

6.1 Wszystkie dane zgromadzone w Serwisu zbierane są za przyzwoleniem danego Użytkownika Serwisu, w szczególności za pośrednictwem zamieszczonego w Serwisie formularza umożliwiającego Użytkownikowi rejestrację i złożenie zamówienia.
6.2 TechnAlux informuje, że podczas wizyty Użytkowników w Serwisie automatycznie (sposób bierny) zbierane są dane dotyczące danej wizyty Użytkownika w tym adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego itp.

7. PRZETWARZANIE DANYCH:

7.1. W związku z prowadzeniem Serwisu, TechnAlux zbiera i przetwarza następujące dane osobowe Użytkowników Serwisu:
a) imię i nazwisko, nazwa firmy, adresy e-mail, dane dotyczące zakupów, karty kredytowej lub płatności przesyłane do TechnAlux przez Użytkowników Serwisu; Większość danych zaliczanych do tej kategorii stanowią dane kontaktowe firmy. IP Connect może udostępnić niektóre z nich (np. adres lub warunki płatności) firmom realizującym dostawy lub rozliczającym karty kredytowe oraz innym podobnym przedsiębiorstwom i instytucjom biorącym udział w realizacji transakcji.
b) informacje dotyczące wykorzystania serwisów przez użytkowników oraz ich adresów IP na podstawie analizy logów dostępowych; powyższe dane TechnAlux przetwarza w celach technicznych, jak również w celach statystycznych, przy analizie demograficznej Użytkowników Serwisu, dla potrzeb prowadzenia działalności marketingowej, w tym remarketingu.
7.2 Wszelkie wyżej wskazane dane osobowe przesłane do Serwisu, TechnAlux uznaje za podane dobrowolnie, i nie ponosi żadnej odpowiedzialności wypadku podania przez któregokolwiek z Użytkowników Serwisu danych nieprawdziwych lub niepełnych.
7.3. Dane osobowe zamieszczone w formularzu rejestracyjnym czy przy złożeniu zamówienia, a także adresy e-mail podane w celu otrzymania bieżącej oferty TechnAlux, mogą być przetwarzane – po wyrażeniu odpowiedniej osobnej zgody.
7.4 Użytkownik w zakresie procesu przetwarzania jego danych posiada uprawnienia:

  • dostępu do danych;
  • sprostowania danych;
  • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
8. ZABEZPIECZENIE DANYCH:

TechnAlux dba o bezpieczeństwo udostępnionych danych, w szczególności przed dostępem osób nieupoważnionych. TechnAlux zapewnia wszystkim Użytkownikom prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych. Podczas przekazywania danych poufnych, dotyczących np. kart kredytowych, numerów rachunków bankowych korzysta ze standardowych protokołów i mechanizmów zabezpieczeń takich jak szyfrowanie SSL.

9.  DOSTĘPNOŚĆ I WYKORZYSTANIE DANYCH:

9.1 Właściciel Serwisu nie sprzedaje, nie przekazuje ani nie użycza przetwarzanych danych osobowych, chyba że następuje to za zgodą podmiotu, którego te dane dotyczą lub gdy wymagają tego obowiązujące przepisy prawa lub jest to niezbędne dla wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego lub jest to niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów TechnAlux, a przetwarzanie nie narusza praw i  wolności osoby, której dane dotyczą.
9.2. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do powierzenia danych Użytkowników Serwisu w postaci ich zbiorczych zestawień, agencjom lub serwisom współpracującym. Takie informacje mogą być wykorzystywane w celu monitorowania ruchu w Serwisie, monitorowania oglądalności Serwisu.

10. COOKIES:

Serwis może wykorzystywać "cookies" ("ciasteczka"), identyfikujące Użytkownika Serwisu - w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies nie zawierają danych osobowych a warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nieusuwanie ich z dysku. Skasowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu.

11. ZMIANA DANYCH:

Użytkownik Serwisu posiada prawo dokonania zmiany podanych danych w każdym czasie, z tym zastrzeżeniem, iż danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić lub usunąć. W celu dokonania zmiany czy uaktualnienia danych podanych przez Użytkownika, Użytkownik może skontaktować się z TechnAlux w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.

12. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI:

TechnAlux może zmienić niniejszą Politykę Prywatności w dowolnym momencie, w szczególności celem jej uaktualnienia w przypadku zmian w praktykach TechnAlux co do sposobu zabezpieczenia i wykorzystywania gromadzonych danych. Każdorazowo z chwilą opublikowania nowej Polityki Prywatności staje się ona wiążąca w miejsce polityki dotychczasowej i zastosowanie znajduje do wszelkich danych gromadzonych w związku z aktywnością Użytkownika w Serwisie.

13. KONTAKT:

Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące Polityki Prywatności oraz korzystania z Serwisu prosimy kierować pod adres siedziby TechnAlux lub na następujący adres email: sklep@roletomat.pl

Zarząd TechnAlux Sp. z o.o.