§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady prowadzenia działalności gospodarczej w formie sklepu internetowego przez TechnAluX Sp. z o.o.

 2. Właścicielem sklepu internetowego www.roletomat.pl jest TechnAluX Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu, ul. Szybowa 14C, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000486458 NIP: 648-276-96-17

 3. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedającym w sprawach związanych z zawieraną umową:

  1. wysyłając wiadomość drogą elektroniczną na adres: sklep@roletomat.pl

  2. dzwoniąc pod numer +48 784 446 138 w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:30-15:30.

 4. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż rolet zewnętrznych, żaluzji fasadowych, elementów żaluzji.

 5. Użyte w niniejszym regulaminie sformułowania oznaczają:

  1. Sklep internetowy – sklep prowadzony przez TechnAluX Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu za pośrednictwem strony internetowej https://roletomat.pl/;

  2. Sprzedający – TechnAluX Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu;

  3. Kupujący – osoba będąca konsumentem lub prowadząca działalność gospodarczą, dokonująca zakupu produktów za pośrednictwem sklepu internetowego prowadzonego przez Sprzedającego;

  4. Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupu w sklepie internetowym, niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarcza lub zawodową;

  5. Osoba prowadząca działalność – osoba fizyczna lub prawna niebędąca konsumentem albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca zakupu w sklepie internetowym, związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową;

  6. Zawarcie umowy – złożenie zamówienia w sklepie internetowym i jego potwierdzenie (akceptacja) przez Sprzedającego;

  7. Cena – cena produktów zawierająca podatek VAT, w wysokości zgodnej z aktualnie obowiązującą ustawą o VAT i wyrażona w złotych polskich;

  8. Dowód zakupu – paragon lub faktura VAT;

  9. Produkty- wyroby lub towary oferowane przez Sprzedawcę;

  10. Doręczający – podmiot, za pomocą którego Sprzedający doręcza zakupione w sklepie internetowym produkty;

  11. Przedmiot gwarancji – wyroby lub towary zakupione przez Kupującego;

  12. Termin realizacji – termin określający dostępność zamówionych produktów na magazynie Sprzedającego.

§2 ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE SPRZEDAŻY

 1. Klient dokonuje zakupu produktów z oferty przedstawionej w sklepie internetowym, wybierając rodzaj produktów i/lub usług, ich specyfikacje, jak również wybiera formę dostawy oraz akceptuje szczegółowy koszt zamówionych produktów i usług.

 2. Wraz ze złożeniem przez Kupującego zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży produktu i/lub usług, zawartych w ofercie Sklepu internetowego, zgodnie z wyborem i specyfikacją Klienta.

 3. Sprzedający potwierdza przyjęcie zamówienia poprzez przesłanie potwierdzenia na podany adres e-mail Kupującego.

 4. Cena podana na stronie internetowej jest ceną brutto tzn. zawierającą podatek VAT w wysokości zgodnej z aktualnie obowiązującą ustawą o VAT i wyrażona w złotych polskich.

 5. Domyślnym dowodem zakupu dla konsumenta jest paragon. W przypadku Osób prowadzących działalność gospodarczą wystawiana zostaje faktura VAT. Dowód zakupu jest przekazywany Kupującemu wraz z dostawą zamówionych produktów. 

 6. W przypadku rezygnacji Kupującego z zamówienia rolet/żaluzji wraz z montażem, po wcześniejszej akceptacji warunków oferty przez Kupującego oraz po pomiarze rolet/żaluzji przeprowadzonych przez Sprzedającego, Sprzedający ma prawo obciążyć Kupującego kosztami usługi pomiaru w wysokości: 210 zł dla 1 szt, 232 zł dla 2 szt, 255 zł dla 3 szt, 277 zł dla 4 szt, 299 zł dla 5 szt, 321 zł dla 6 szt, 343 zł dla 7 szt, 365 zł dla 8 szt, 387 zł dla 9 szt, 410 zł dla 10 i więcej szt rolet/żaluzji.

§3 FORMY PŁATNOŚCI I WYSYŁKA.

 1. Zapłata za produkty oferowane przez Sprzedającego może nastąpić za pośrednictwem następujących form płatności:

  1. płatność przelewem tradycyjnym,

  2. płatność przelewem on-line,

  3. płatność gotówką w siedzibie Sprzedającego

 2. Dane do dokonania zapłaty: TechnAluX Sp. z o.o., ul. Szybowa 14C, 41-808 Zabrze. Numer konta: 83 1140 2017 0000 4402 1305 8362

 3. Koszty przesyłki zamówionych produktów, na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, pokrywa Sprzedający dla zamówień o wartości wyższej bądź równej 5000 zł.

 4. Koszty przesyłki zamówionych produktów, na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, pokrywa Kupujący dla zamówień o wartości poniżej 5000 zł.

 5. Koszty przesyłki zamówionych produktów, na terenie poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, są kalkulowane indywidualnie i pokrywa je Kupujący.

 6. Zakupione produkty dostarczane są przez firmę kurierską lub transportem własnym Sprzedającego.

 7. Możliwy jest również odbiór zamówionych produktów przez Kupującego, w siedzibie sklepu, pod adresem: Zabrze, ul. Szybowa 14C. Jeśli odbioru zamówionych produktów nie dokonuje osobiście Kupujący, to osoba odbierająca zamówione produkty powinna okazać przy odbiorze zamówionych produktów stosowne upoważnienie do odbioru tych produktów, podpisane przez Kupującego. W przypadku braku takiego upoważnienia, Sprzedający może odmówić wydania zamówionych produktów. 

 8. Termin realizacji zamówień na rolety zewnętrzne wynosi 7-15 dni roboczych, liczonych od dnia zaksięgowania zapłaty wartości zamówienia na koncie TechnAluX Sp. z o.o. 

 9. Termin realizacji zamówień na żaluzje fasadowe wynosi 15-20 dni roboczych, liczonych od dnia zaksięgowania zapłaty wartości zamówienia na koncie TechnAluX Sp. z o.o.

 10. Termin realizacji zamówień na elektronikę i akcesoria od 1-3 dni roboczych, liczonych od dnia zaksięgowania zapłaty wartości zamówienia na koncie TechnAluX Sp. z o.o.

 11. Termin wykonania usługi pomiaru wynosi do 5 dni roboczych, liczonych od dnia zaksięgowania zapłaty wartości zamówienia na koncie TechnAluX Sp. z o.o.

 12. Termin rozpoczęcia realizacji usługi montażowej rolet zewnętrznych 2-4 tygodni liczonych od dnia akceptacji założeń wykonawczych przez Zamawiającego, po wizycie pomiarowej oraz po wcześniejszym zaksięgowaniu zapłaty wartości zamówionych rolet na koncie TechnAluX Sp. z o.o.

 13. Termin rozpoczęcia realizacji usługi montażowej żaluzji fasadowych wynosi 3-5 tygodni liczonych od dnia akceptacji założeń wykonawczych przez Zamawiającego, po wizycie pomiarowej oraz po wcześniejszym zaksięgowaniu zapłaty wartości zamówionych żaluzji na koncie TechnAluX Sp. z o.o.

 14. Sprzedający oświadcza, że ww. terminy realizacji zamówień mogą ulec zmianie ze względu na bezpośrednie i pośrednie konsekwencje ogólnoświatowego kryzysu dostępności surowców, komponentów, usług, w tym także konsekwencje spowodowane konfliktami zbrojnymi, sankcjami, kryzysami humanitarnymi oraz ich następstwami, bezpośrednie i pośrednie konsekwencje rozszerzania się koronawirusa SARS-Cov-2, a w szczególności jego wpływ na transport, rynek, frekwencje pracownicze i regulacje prawne. W takim przypadku wszelka odpowiedzialność Sprzedającego związana z opóźnieniem dostaw jest wyłączona. Jednocześnie Sprzedający zobowiązuje się do poinformowania Kupującego o ewentualnych zmianach w planowanej dacie dostawy/montażu zamówionych wyrobów.

 15. Zakupione przez Kupującego  produkty są wysyłane na adres podany w złożonym zamówieniu. Jeśli adres dostawy jest inny aniżeli adres Kupującego, okoliczność ta powinna zostać zaznaczona przez Kupującego w składanym zamówieniu.

 16. W razie zaistnienia widocznych uszkodzeń przesyłki już przy odbiorze przesyłki, Kupujący  ma obowiązek zażądać sporządzenia protokołu szkody w obecności doręczającego, pod rygorem prawa do nieuznania zgłoszenia reklamacyjnego przez Sprzedającego.

§4 GWARANCJA na wyroby i towary.

 1. Sprzedający udziela niżej wymienionych gwarancji na oferowane wyroby i towary:

  1. na odporność powłoki lakierniczej na działania UV, odbarwienia, utratę połysku elementów wykonanych z blach aluminiowych i taśm aluminiowych powlekanych: zgodnie z normą PN EN 1396 na okres 2 lat.

  2. na przyczepność powłoki lakierniczej elementów ekstrudowanych i odlewanych, malowanych elektrostatycznie: na okres 5 lat

  3. na odporność powłoki lakierniczej na działania UV, odbarwienia, utratę połysku, elementów ekstrudowanych i odlewanych malowanych elektrostatycznie: zgodnie z normami Qualicoatt,

  4. na sprawność funkcjonowania elementów mechanicznych: na okres 1 roku,

  5. na sprawność funkcjonowania napędów elektrycznych na okres 2 lat,

  6. na sprawność funkcjonowania sterowań elektrycznych: na okres 2 lat,

  7. na przyczepność oraz trwałość koloru oklein dekoracyjnych: na okres 2 lat

 2. Wymienione w Pkt1.warunki gwarancyjne obowiązują pod warunkiem:

  1. eksploatacji wyrobów na terenach położonych do wysokości 1800 m.n.p.m.

  2. eksploatacji wyrobów na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej lub państw europejskich,

  3. eksploatacji wyrobów wyłącznie w środowisku od C1 do C3 włącznie, zgodnie z normą PN-EN ISO 12944-2.

  4. tzw. normalnej eksploatacji wyrobów;

 3. Termin gwarancji biegnie od dnia wydania produktów Kupującemu przez Sprzedającego lub podpisania przez Kupuja.

 4. Uprawnionym z gwarancji jest wyłącznie podmiot, na rzecz którego dokonano sprzedaży wyrobów lub towarów. Sprzedający jest zobowiązany do świadczeń gwarancyjnych wyłącznie na rzecz Kupującego.

 5. Gwarancja nie obejmuje:

  1. Uszkodzeń mechanicznych,

  2. Uszkodzeń związanych ze zdarzeniami losowymi (wyładowania atmosferyczne, pożar, wybuch, powódź).

  3. Uszkodzeń spowodowanych działaniem czynników termicznych lub chemicznych pochodzących z zewnątrz,

  4. Uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem wyrobu, a w szczególności użytkowaniem niezgodnym z instrukcjami użytkowania wyrobów.

  5. Uszkodzeń powstałych w wyniku naturalnego zużycia, powstałych podczas prawidłowej eksploatacji wyrobu. W szczególności dotyczy to elementów mechanicznych takich jak: zwijacz taśmy lub sznurka, taśmy (sznurka), elementów okuć, elementów eksploatacyjnych, jak np. baterie sterowań elektrycznych, a również uszkodzeń powierzchni lakierniczej spowodowanych otarciami współpracujących ze sobą elementów (np. pancerz żaluzji, ślizgacze, wewnętrzna strona prowadnic, itp.),

  6. Uszkodzeń wyrobów lub elementów wyrobów, spowodowanych wskutek dokonywania napraw, przeróbek, zmian lub demontaży elementów będących przedmiotem gwarancji przez osoby nieupoważnione przez Sprzedającego.

  7. Uszkodzeń wyrobów, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności.

  8. Wad i usterek przedmiotu gwarancji powstałych wskutek wadliwego montażu wyrobu lub nieprawidłowego podłączenia elementów wyposażenia elektrycznego, w przypadku gdy wyrób jest montowany przez podmiot nieuprawniony przez Sprzedającego.

  9. Wad i uszkodzeń jawnych, widocznych przy odbiorze elementów będących przedmiotem gwarancji i stwierdzonych w dokumentach potwierdzających przekazanie przedmiotu gwarancji.

 6. Sprzedający przestrzega przed dokonywaniem napraw gwarancyjnych przez nieautoryzowane zakłady serwisowe. Stwierdzenie takiej naprawy wyrobów lub towarów może pociągać za sobą utratę gwarancji.

 7. Sprzedający zastrzega sobie prawo do oceny i kwalifikacji wad.

 8. Zobowiązanie Sprzedającego w ramach gwarancji jest ograniczone do nieodpłatnej naprawy i dostawy dostarczonego przez Kupującego wyrobu lub elementów wyrobów, lub dostawy nowego wyrobu lub elementów wyrobu, podlegających świadczeniom gwarancyjnym do Kupującego

 9. Termin gwarancji na wyroby lub elementy wyrobów, które podlegały świadczeniom gwarancyjnym, ulega przedłużeniu o okres od zgłoszenia reklamacyjnego do dnia wykonania świadczenia gwarancyjnego.

 10. Kupujący jest obowiązany do:

  1. Niezwłocznego poinformowania Sprzedającego o stwierdzonej usterce bądź nieprawidłowości w działaniu przedmiotu gwarancji. Zgłoszenie reklamacyjne, powinny być przekazane przez Kupującego w formie pisemnej na adres Sprzedającego lub za pomocą e-mail wysłanego na adres: sklep@roletomat.pl. Reklamacje zgłoszone w innej formie mogą nie być rozpatrzone przez Sprzedającego.

  2. Zamieszczenia w zgłoszeniu reklamacyjnym kompletnych danych dotyczące reklamowanego wyrobu, umożliwiających jednoznaczną identyfikacje wyrobu przez Sprzedającego i pozwalające na ocenę zasadności reklamacji przez Sprzedającego. Dla ułatwienia jednoznacznego i kompletnego określenia w/w parametrów, Sprzedający przekazuje do dyspozycji Kupującego druk „Zgłoszenie reklamacyjne” stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu i zaleca jego stosowanie w celu zgłoszenia reklamacji. Załącznik jest dostępny na stronie https://roletomat.pl/info/zwroty-i-reklamacje

  3. Współpracy ze Sprzedającym w celu zebrania kompletnych danych pozwalających ocenić zasadność zgłoszonej reklamacji i w celu przygotowania do usunięcia występujących wad i usterek.

  4. Dokonania własnej oceny zasadności zgłoszenia reklamacyjnego. W przypadku nieuzasadnionego zgłoszenia reklamacyjnego ze strony Kupującego i poniesienia w związku z tym kosztów przez Sprzedającego, Sprzedający może obciążyć Kupującego poniesionymi kosztami w związku z niezasadnym zgłoszeniem reklamacyjnym. W takim przypadku, Sprzedający wystawi na rzecz Kupującego fakturę obciążeniową z terminem płatności 7dni, zaś Kupujący zobowiązany jest do terminowej zapłaty kwoty wynikającej z tej faktury.

  5. Potwierdzania wykonania świadczeń gwarancyjnych poprzez potwierdzenie odbioru wyrobu wolnego od wad lub podpisania protokołu odbioru prac związanych ze świadczeniem gwarancyjnym.

  6. Dostarczenia na własny koszt elementów podlegających reklamacji do Sprzedającego.

 11. Sprzedający jest zobowiązany do:

  1. Niezwłocznego, nie późniejszego jednak niż w terminie do 10 dni roboczych, przystąpienia do rozpatrzenia zgłoszonej reklamacji.

  2. Spełnienia świadczeń gwarancyjnych dotyczących zasadnych zgłoszeń reklamacyjnych przekazanych przez Kupującego do Sprzedającego w okresie ważności gwarancji na zakupione wyroby i towary.

  3. Nieodpłatnej naprawy i dostawy dostarczonego przez Kupującego wyrobu lub elementów wyrobów, lub  dostawy nowego wyrobu lub elementów wyrobu, podlegających świadczeniom gwarancyjnym do Kupującego.

  4. Spełnienie zasadnych świadczeń gwarancyjnych w terminie do 20 dni roboczych od dnia uznania reklamacji przez Sprzedającego.

 12. Sprzedający ma prawo do:

  1. Żądania przedłożenia zgłoszenia reklamacyjnego na druku „Zgłoszenie reklamacyjne” stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Załącznik jest dostępny na stronie https://roletomat.pl/info/zwroty-i-reklamacje

  2. Żądania udzielenia dodatkowych informacji o zgłoszonej reklamacji.

  3. Przedłużenia terminu realizacji reklamacji, o ile wymagać będą tego okoliczności niezależne od Sprzedającego lub rozmiar usterki. W przypadku gdy spełnienie świadczeń gwarancyjnych w terminie, o którym mowa w pkt.11.d. niniejszego regulaminu, z przyczyn niezależnych od Sprzedającego, nie będzie możliwe. Sprzedający jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Kupującego o najkrótszym, możliwym terminie realizacji zgłoszenia reklamacyjnego.

  4. Obciążenia Kupującego kosztami nieuzasadnionego zgłoszenia reklamacyjnego.

  5. Żądania podpisania „Protokołu odbioru robót reklamacyjnych” lub „Protokołu weryfikacji zasadności zgłoszenia reklamacyjnego”. Jeżeli Kupujący, mimo powiadomienia przez Sprzedającego o gotowości do odbioru, nie przystąpi do odbioru lub do weryfikacji zasadności zgłoszenia reklamacyjnego w uzgodnionym miejscu i terminie, Sprzedający może ustalić stan przedmiotu odbioru lub weryfikacji zasadności zgłoszenia reklamacyjnego przez powołaną przez siebie komisję, zawiadamiając o tym Kupującego. W takim przypadku Sprzedający ma prawo do sporządzenia jednostronnego „Protokołu odbioru robót reklamacyjnych” lub „Protokołu weryfikacji zasadności zgłoszenia reklamacyjnego.

 13. Podstawą do złożenia zgłoszenia reklamacyjnego jest dowód zakupu jakim jest paragon lub faktura VAT.

 14. Podstawą do uznania świadczeń gwarancyjnych jest zapłata wymagalnych zobowiązań Kupującego wobec Sprzedawcy.

§5 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Kupującemu będącemu Konsumentem, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy, poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu na adres Sprzedającego.

 2. Oświadczenie, o którym mowa w Pkt 1. powyżej stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. Załącznik jest dostępny na stronie https://roletomat.pl/info/zwroty-i-reklamacje

 3. Po odstąpieniu od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Kupujący niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia odstąpienia powinien zwrócić do Sprzedającego zakupiony towar, poprzez jego dostarczenie na adres: TechnAluX Sp. o.o., ul. Szybowa 14C, 41-808 Zabrze.

 4. Koszty dostarczenia towaru do Sprzedawcy zwrotnej pokrywa Kupujący.

 5. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, od dnia otrzymania przesyłki zwrotnej, zwraca Kupującemu poniesione koszty zakupu, na podany w oświadczeniu o odstąpieniu, numer rachunku bankowego.

 6. Kupującemu nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w Pkt1, w przypadku zakupu produktu o właściwościach ustalonych indywidualnie przez Kupującego.

 7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w przypadku umów:

  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  2. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

§6 POSTANOWIENIA DODATKOWE

 1. Wszystkie dane przesyłane przez Kupującego do Sprzedającego, są chronione zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia27 kwietnia2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. L 119 z 4 maja 2016) (zwane dalej RODO) i nie ulegają przetwarzaniu w jakichkolwiek innych celach niż realizacja zamówień. Klient podaje dane osobowe dobrowolnie oraz ma pełne prawo do dostępu (art.15 RODO), sprostowania danych osobowych, poprawienia lub żądania zaprzestania (skasowania) przetwarzania swoich danych przechowywanych w bazie Sprzedającego zgodnie z RODO oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U. z 2002r, Nr 144, poz. 1204). Złożenie zamówienia u Sprzedającego oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przez Sprzedającego [szczegółowe dane administratora znajdują się w § 1 Regulaminu] celem jego realizacji. Po realizacji zamówienia dane mogą zostać usunięte na wyraźną, pisemną dyspozycję klienta wysłaną na adres e-mailowy: sklep@roletomat.pl. W przypadku gdy Klient nie zadysponuje usunięcia danych, będą one przechowywane z zachowaniem wszelkich wymaganych norm poufności do czasu realizacji kolejnego zamówienia lub dyspozycji usunięcia z naszej bazy.

 2. Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 RODO informuje się, że:

  1. administratorem danych osobowych jest TechnAlux sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu ul. Szybowa 14C, 41-808 Zabrze;

  2. przetwarzanie danych osobowych następuje w celu zawierania i wykonywania umów sprzedaży, umów o świadczenie usług, przyjmowania i rozpatrywania reklamacji; Zgodnie z art.6 ust.1 lit.b RODO przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

  3. w związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu wskazanym powyżej, dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom i kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych osobowych mogą być sądy, urzędy oraz podmioty przy pomocy których Sprzedający wykonuje umowy, a to podwykonawcy, firmy transportowe, banki;

  4. dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy i rozpatrzenia (ewentualnie także rozstrzygnięcia przez sąd) roszczeń Kupującego oraz przez czas wymagany przez przepisy prawa o rachunkowości i podatkowego;

  5. dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 3. Kupujący może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w innych celach aniżeli realizacja umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedającym.

 4. Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną informujemy, że aby dokonać zakupu w Sklepie internetowym komputer Klienta i oprogramowanie tego komputera powinny spełniać następujące wymagania: Komputer PC z systemem operacyjnym, umożliwiającym uruchomienie przeglądarki internetowej w zalecanej rozdzielczości ekranu: 800x600 pikseli lub wyższej.

 5. Kupujący może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies.

 6. Kupujący nie może dostarczać do Sprzedającego treści o charakterze bezprawnym.

 7. Do umów zawieranych w oparciu o niniejszy Regulamin stosuje się przepisy prawa polskiego.

 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.

§7 ZMIANY REGULAMINU

 1. Regulamin może ulec zmianie w razie wystąpienia istotnych zmian w zakresie prowadzonej działalności przez Sprzedającego, danych i oferty Sprzedającego, zmiany obowiązujących przepisów prawa oraz kwestii uregulowanych w niniejszym regulaminie. W takim przypadku informacja o zmianie regulaminu zostanie umieszczona na stronie www.roletomat.pl na 14 dni przed dniem wejścia zmian w życie.

 2. Zalogowani użytkownicy zostaną dodatkowo powiadomieni o zmianie regulaminu na podany przy rejestracji adres e-mail.

 3. Zmiana regulaminu nie dotyczy umów sprzedaży zrealizowanych przed dniem wprowadzenia zmiany regulaminu, jak również zamówień złożonych przed dniem wprowadzenia nowego regulaminu. w stosunku do których w mocy pozostają postanowienia regulaminu obowiązujące w czasie zawierania umowy lub składania zamówienia.

Pobierz regulamin w PDF